Terms and conditions

Last Updated: MAY 1st, 2023

Artikel 1 | DEFINITIES

 1. Atelier Oost Amsterdam BV, gevestigd te Amsterdam, KvK-nummer 86852655, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als verhuurder.
 2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als huurder.
 3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan verhuurder tegen betaling een ruimte beschikbaar stelt aan huurder en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.


Artikel 2
| TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al het aanbod, werkzaamheden, overeenkomsten en levering van diensten door of namens verhuurder waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door verhuurder in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.
 3. Van toepassing is steeds de laatst ter beschikking gestelde versie van deze algemene voorwaarden.
 4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de huurder wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.


Artikel 3
| AANBOD EN OFFERTE

 1. Indien in het aanbod geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt het aanbod na 30 kalenderdagen.
 2. Verhuurder kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de huurder redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. Een aanbod geldt niet automatisch voor vervolgopdrachten.
 4. Een boeking is enkel geldig wanneer deze via het daarvoor aangewezen systemen wordt geplaatst.
 5. Afbeeldingen van de locatie zijn een zo waarheidsgetrouwe afspiegeling van de accommodatie. Aan deze afbeeldingen kunnen echter geen rechten worden geleend. Verhuurder is gerechtigd de inrichting aan te passen indien zij dit nodig acht.


Artikel 4
| TARIEVEN EN BEPALINGEN

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Met het plaatsen van een boeking ontstaat de verplichting tot betaling. Er kan geen optie op een datum worden geplaatst. Een datum is pas definitief gereserveerd na volledige betaling.
 3. Indien er meer tijd is gewenst dan vooraf overeengekomen, dient huurder uren bij te boeken. Dit is enkel mogelijk wanneer er niet reeds een andere reservering is gemaakt voor het extra gewenste tijdsbestek. Verhuurder kan nimmer garanderen dat gebruik kan worden gemaakt van de ruimte buiten het in eerste instantie gereserveerde dagdeel.
 4. Het is tevens mogelijk credits aan te schaffen voor gebruik van de studio’s. Zie artikel 8 voor de aanvullende voorwaarden.
 5. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Verhuurder heeft het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de huurder.
 6. Indien de huurder in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de huurder.


Artikel 5
| VERPLICHTINGEN HUURDER

 1. Huurder stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan verhuurder.
 2. Huurder staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Verhuurder zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
 3. Huurder vrijwaart verhuurder voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in het eerste lid van dit artikel gestelde.
 4. Gasten mogen nimmer zonder begeleiding van de huurder in het pand van verhuurder aanwezig zijn en deuren dienen te allen tijde te worden afgesloten wanneer de ruimte wordt verlaten.
 5. Huurder is gehouden zich aan de geldende huisregels te houden.


Artikel 6
| UITVOERING VAN DER OVEREENKOMST

 1. Verhuurder voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Verhuurder is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat huurder beoogde.
 2. The Loft bevindt zich op het Timorplein 37 in Amsterdam. De studio bevindt zich op de tweede verdieping en kan met een lift worden bereikt.
 3. The Playground bevindt zich op de Veemarkt 36D in Amsterdam. Deze studio bevindt zich op de begane grond. Er is helaas geen invalidetoilet aanwezig, waardoor de studio niet rolstoeltoegankelijk is. 
 4. De huurder is zelf verantwoordelijk voor het ontvangen van gasten, waaronder modellen, fotografen en overige personen waar tijdens het tijdslot mee wordt gewerkt. Verhuurder is niet verantwoordelijk voor het ontvangen van huurders tijdens het tijdslot, enkel aan het begin van het tijdslot.
 5. In de studio’s worden enkel groepen met een maximum grootte van 20 personen toegelaten.
 6. Verhuurder stelt geen fotoapparatuur ter beschikking. Het is huurder wel toegestaan zelf apparatuur mee te brengen.
 7. Sleutels voor toegang tot het pand zullen enkel aan de huurder worden verschaft. Het is huurder verboden deze sleutels aan derden te verstrekken. Sleutels dienen direct na de gehuurde periode te worden ingeleverd op de daartoe overeengekomen wijze.
 8. Het is verboden brandgevaarlijke zaken of artikelen die kunnen leiden tot schade of vervuiling van de ruimte te gebruiken. Tevens is roken in en rond het pand niet toegestaan.
 9. Het is huurder niet toegestaan de ruimte te gebruiken voor pornografische uitingen.
 10. Huisdieren zijn niet toegestaan in de studio.
 11. Het is huurder toegestaan, onder eigen verantwoordelijkheid, kinderen in de ruimte toe te laten. Indien zij schade veroorzaken, komt deze schade voor rekening van huurder.
 12. Koffie en thee zitten te allen tijde bij de huurprijs inbegrepen. Huurder is gerechtigd eigen etens- en drinkwaren mee te nemen. Er is een koelkast met vriesvak beschikbaar. Er is geen mogelijkheid tot catering vanuit verhuurder. Huurder is zelf verantwoordelijk voor de gewenste etens- en drinkwaren. Het is niet toegestaan etens- en drinkwaren te consumeren op banken en fauteuils. Enkel de eettafel is hiertoe bestemd.
 13. Huurder dient na de huurperiode zorg te dragen voor het (veeg)schoon achterlaten van de ruimte en het uitdoen van verwarmingen en lichten. Indien de ruimte niet schoon wordt achtergelaten is verhuurder gerechtigd schoonmaakkosten door te berekenen aan huurder.
 14. Huurder is zich bewust van de aanwezigheid van buren en wordt geacht geen (geluid)overlast te veroorzaken. Het is daarnaast niet toegestaan voorwerpen in de hal te plaatsen.
 15. Huurder, al dan niet de persoon die de boeking heeft geplaatst, is verantwoordelijk voor het overdragen van de huisregels aan alle personen die aanwezig zullen zijn tijdens het geboekte tijdslot.
 16. Indien in strijd met dit artikel wordt gehandeld, of de huisregels worden overtreden, is verhuurder gerechtigd een boete ter hoogte van de huurkosten in rekening te brengen, tenzij de kosten die gepaard gaan met de overtreding dit bedrag overschrijden.


Artikel 7
| RESERVERING

 1. De kleinste reserveringseenheid bedraagt een dagdeel van 2 uur. Indien nodig bedraagt het grootste tijdslot 12 uur. De beschikbare tijdssloten zijn te vinden in de online agenda, welke te allen tijde actueel zal zijn.
 2. Huurder houdt rekening met de gewenste voorbereiding en eventuele uitloop van een sessie bij het maken van de reservering. Bij uitloop worden meerkosten berekend. De meerkosten dienen te worden voldaan voorafgaand aan de verlenging.
 3. Op- en afbouw, alsmede de ruimte terugbrengen in oorspronkelijke staat dienen plaats te vinden binnen het geboekte tijdsslot. Indien er vertraging plaatsvindt, wordt deze tijd doorberekend als meerkosten.


Artikel 8
| CREDITS

 1. Credits dienen geheel vooraf te worden betaald en zijn tot een jaar na aankoop geldig. Na deze periode komen niet gebruikte credits te vervallen zonder restitutie van het reeds betaalde bedrag.
 2. 1 credit staat gelijk aan 2 boekingsuren, die voor iedere ruimte kunnen worden ingezet op basis van beschikbare data in het boekingssysteem. Het is de eigen verantwoordelijkheid van huurder tijdig de gewenste datum te boeken. Indien de gewenste datum niet meer beschikbaar is, geeft dit geen recht op restitutie van de aangeschafte credits.
 3. Credits zijn enkel in te wisselen met gebruik van de naamsgebonden kortingscode in het boekingssysteem. Credits zijn niet overdraagbaar. Er kan niet onder een andere naam worden geboekt.
 4. Het is niet mogelijk een boeking geplaatst met credits om te boeken, tenzij anders overeengekomen.


Artikel 9
| WIJZIGING, ANNULERING EN OVERMACHT

 1. Verhuurder heeft het recht een boeking te weigeren.
 2. In geval van overmacht is verhuurder gerechtigd de overeenkomst te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar verhuurder redelijkerwijs geen invloed op uit kan oefenen, zoals ongevallen of brand.
 3. Indien huurder de overeenkomst wenst te annuleren kan dit tot 72 uur voor het gereserveerde tijdstip, waarbij huurder de mogelijkheid heeft de reservering kosteloos te verzetten of over te dragen aan een ander. Huurder heeft geen recht op terugbetaling van de reeds voldane factuur. Indien huurder de boeking binnen 72 uur wenst te verzetten, is verhuurder gerechtigd 50% de oorspronkelijke boekingskosten door te berekenen, bovenop de nieuwe boekingskosten. Bij annulering of het verzetten van de oorspronkelijke reservering binnen 24 uur wordt 100% van de oorspronkelijke boekingskosten doorberekend.
 4. In geval van overmacht kunnen partijen de overeenkomst onderbreken of verplaatsen. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar partijen redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen. Gedacht kan worden aan ongevallen, brand, een pandemie of overheidsmaatregelen.
 5. In het geval van een b2b-overeenkomst zijn partijen gehouden de werkzaamheden te verplaatsen. De betalingsverplichting blijft in stand, tenzij dit anders is overeengekomen.
 6. Indien huurder de overeenkomst wil verplaatsen wegens een pandemie, maar de overheidsmaatregelen voortzetting van de overeenkomst, al dan niet in aangepaste vorm, niet onmogelijk maken, is verhuurder gerechtigd de kosten die samengaan met de verplaatsing in rekening te brengen.
 7. Voor verplaatsingen die niet voortvloeien uit een overmachtssituatie geldt dat deze eenmalig kosteloos plaats kunnen vinden, mits dit telefonisch tot 72 uur voorafgaand aan de oorspronkelijke shoot kenbaar wordt gemaakt en direct een nieuwe datum en tijd overeen wordt gekomen. De nieuwe reservering dient plaats te vinden binnen 90 kalenderdagen na de oorspronkelijke datum.


Artikel 10
| AANSPRAKELIJKHEID SCHADE

 1. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
 2. Toegang tot het pand vindt in beginsel plaats op eigen risico van de huurder. Indien gebruik van meubels of decoratie een extra risico met zich meebrengt, zal dit met stickers zijn aangegeven. Huurder is gehouden hier zorgvuldig mee om te gaan en draagt er zelf risico voor wanneer deze regels niet worden nageleefd.
 3. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens huurder verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 4. Verhuurder is niet verantwoordelijk voor daden en handelingen, daarmee inbegrepen vertragingen, die door leveranciers zijn veroorzaakt.
 5. Verhuurder is niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen binnen het pand. Indien huurder spullen ’s nachts laat staan, draagt huurder hier zelf de verantwoordelijkheid voor. Verhuurder draagt geen verantwoordelijkheid over gevonden voorwerpen. Deze voorwerpen zullen maximaal drie maanden door verhuurder worden bewaard. Huurder is zelf verantwoordelijk voor ophalen van deze items.
 6. Verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet functioneren van apparatuur of netwerkverbindingen.
 7. Huurder is zelf verantwoordelijk voor overschrijding van het overeengekomen tijdsbestek.
 8. Huurder is volledig verantwoordelijk voor het gedrag van de door hem meegenomen gasten.
 9. Huurder is gehouden over een geldige WA verzekering te beschikken.
 10. Het verplaatsen van meubels, items en decoratiewanden vindt te allen tijde plaats op eigen risico.
 11. Indien huurder schade toebrengt aan materiaal is deze gehouden de taxatiewaarde te vergoeden. Ook schade aan de vloer kan worden doorberekend aan huurder. Verhuurder is in een dergelijk geval tevens gerechtigd gederfde inkomsten in rekening te brengen.
 12. In het geval dat verhuurder een schadevergoeding verschuldigd is aan huurder voor het veroorzaken van directe schade bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, of wanneer uitkering uitblijft het bedrag dat door verhuurder aan huurder in rekening is gebracht, tenzij redelijkheid en billijkheid anders vergt.
 13. Huurder vrijwaart verhuurder tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Verhuurder geleverde diensten.


Artikel 11
| INTELLECTUEEL EIGENDOM

 1. De intellectuele eigendomsrechten op de door verhuurder aan huurder ter beschikking gestelde materialen en informatie berusten bij verhuurder. Het is huurder nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie en informatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming.
 2. Met het aangaan van de overeenkomst geeft huurder verhuurder toestemming om beeldmateriaal en merknamen te gebruiken voor portfolio, eigen website, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, drukwerk, beursmateriaal en demonstratiemateriaal, tenzij vooraf uitdrukkelijk bezwaar wordt gemaakt. Indien er persoonsgegevens zichtbaar zijn op dit materiaal zal worden gewerkt met een toestemmingsformulier.
 3. Verhuurder kan tevens de fotograaf aanwezig in de studio vragen om om beelden gemaakt in de studio te delen op haar website, social media kanalen en overig promotiemateriaal. Dit zal enkel plaatsvinden na expliciete toestemming van betrokken partijen.
 4. Huurder kan producten, waaronder foto’s van de studio voor commercieel gebruik en mock-up bundels, aanschaffen in de webshop. Huurder ontvangt bij aankoop een licentieovereenkomst over het gebruik van het beeldmateriaal, waar bij aanschaf mee akkoord dient te worden gegaan.
 5. Bij overtreding van de licentieovereenkomst, of een op het andere manier schenden van het auteursrecht van verhuurder, zal tegen deze inbreuk worden opgetreden aan de hand van een sommatiebrief waarin ten minste driemaal de licentievergoeding wordt gevergd.
 6. Bij aankopen uit de webshop wordt direct na aanschaf toegang tot digitale bestanden verschaft. Deze producten zijn daarmee uitgesloten van het herroepingsrecht. Huurder gaat ermee akkoord dat digitale aankopen niet kosteloos ongedaan gemaakt kunnen worden.


Artikel 12
| BIJZONDERE BEPALINGEN

 1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Huurder wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.
 2. Verhuurder is gehouden huurders of gasten die zich niet aan de huisregels houden of hinder opleveren, uit te sluiten van het pand.


Artikel 13
| KLACHTEN

 1. Huurder is verplicht om klachten over facturen en/of de geleverde diensten binnen 7 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken aan verhuurder.
 2. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.


Artikel 14
| GESCHILBESLECHTING

 1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin verhuurder is gevestigd, tenzij een wettelijke verplichting anders bepaalt.
 4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens verhuurder en betrokken derden 12 maanden.
error: This content is protected